Disclaimer

Deze site is eigendom van Bart Ghillemyn | Cruise 4 Two
Maatschappelijke zetel: Meensesteenweg 318 | 8501 Bissegem
Mobile: +32 475 49 63 38 | BTW nummer: BE0526.611.812

Intellectuele eigendomsrechten:
Cruise 4 Two verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppelingen naar andere websites:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Cruise 4 Two is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Cruise 4 Two hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een webpagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Cruise 4 Two respecteert uw privacy:
Cruise 4 Two hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot Cruise 4 Two. Alleen al door het feit dat hij/zij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Cruise 4 Two om over te gaan tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Cruise 4 Two zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Geschillen:
Ieder geschil met betrekking tot de site van Cruise 4 Two valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Cruise 4 Two gevestigd is, bevoegd.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN voor zowel handelaars als niet-handelaars:
(1) BEKRACHTIGING Onze firma behoudt zich het recht de uitvoering van de reservering te weigeren en zal de klant hiervan eventueel inlichten binnen de 14 dagen na ontvangst van de reservering. Deze weigering zal via aangetekende brief of e-mail medegedeeld worden. (2) RESERVERINGSDATA De afgesproken datum is bindend en kan enkel in volgende gevallen uitgesteld worden: Door ziekte van de schipper of indien er storm of mist voorspeld wordt. Regen is geen reden tot uitstel. (gebaseerd op het weerbericht van de dag voor afvaart) (3) ONVERWACHTE PROBLEMEN Ingeval van mechanische pech die meer dan één uur duurt tijdens de tocht wordt de volledige trip opnieuw aangeboden door ons, zonder meerkost. Er kan in geen geval een ontbinding van de overeenkomst hiervoor gevraagd worden. Onvoorziene omstandigheden zoals stremmingen, defecten aan bruggen of andere gevallen van overmacht, waardoor de reisroute onverwachts onderbroken wordt is geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.. Er kan nooit een schadeclaim ingediend worden tegen Cruise 4 Two voor het uitstellen van een arrangement. (4) SCHADE/ONGEVALLEN Alle schade aangebracht aan het jacht door passagiers zal op hen of hun ouders/voogd verhaald worden. Roken aan boord is verboden. Op eigen risico kan er gerookt worden buiten op het zwemplatform, maar de passagier is zelf volledig verantwoordelijk voor schade of ongevallen te wijten aan het roken. Minderjarigen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd. Cruise 4 two kan nooit in gebreke gesteld worden voor een ongeval met minderjarigen. Voor elke opvarende is er een zwemvest aan boord en deze dient altijd gedragen te worden bij het verlaten van de kuip wanneer men zich naar het zwemplatform of de boeg wenst te begeven. Geen zwemvest dragen is op eigen risico. (5) VOORSCHOT De betaling van het voorschot dient binnen de 3 dagen te gebeuren. Ook al is het voorschot niet betaald toch is het contract bindend bij ondertekening ervan. Bij annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar wanneer geannuleerd wordt minder dan zes weken voor de datum van het arrangement. Bij ondertekening van het contract verklaart men zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. (6) BETALING Al onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto, of 8 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. Bijgevolg, behoudens schriftelijk uitdrukkelijk tegenbericht, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 150 € kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. (7) MAALTIJDEN worden aangeboden door externe restaurants of firma’s en vallen volledig onder hun verantwoordelijkheid. (8) ONDEELBAARHEID EN SOLIDARITEIT De klant blijft solidair en ondeelbaar medeverantwoordelijk voor alle betalingen en alle verbintenissen ook wanneer de klant gevraagd heeft op iemand anders te factureren. (9) RECHTSGEBIED Dit contract valt onder Belgische Wetgeving. Voor betwistingen zijn uitsluitend bevoegd, de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

 

PRIVACY BELEID van CRUISE 4 TWO

1. Jouw privacy is belangrijk
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere,w ettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen. We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken.
We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :
• onze producten en diensten gebruikt
• een telefonische reservatie plaatst
• een vraag stelt op onze website
Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.cruise4two.be We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen. Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
Cruise 4 Two is actief in België met de maatschappelijke zetel gelegen in Meensesteenweg 318 te 8501 Bissegem, BTW nummer BE 0526.611.812. Zij is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het postadres van de maatschappelijke zetel (zie 1.2) of via e-mail op [email protected]
1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Cruise 4 Two
Voor Cruise 4 Two is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / [email protected]

2. Jouw recht op privacy
Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Cruise 4 Two jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de twee aanvragen. In alle andere gevallen wordt deze aanvraag als overdreven en hinderlijk beschouwd en kan Cruise 4 Two een bedrag van € 250 per aanvraag aanrekenen. De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3 Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Cruise 4 Two geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
2.7. Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.
2.8. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op adres van de maatschappelijke zetel (zie 1.2) of via e-mail op [email protected]
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met de jouwe. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
3.1. Cruise 4 Two moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2. Cruise 4 Two moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. Dit geldt eveneens als je leverancier van Cruise 4 Two bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
3.3. Cruise 4 Two verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
4.1. Van onze zakelijke relaties
Onze zakelijke relaties zijn de klanten en de leveranciers. Cruise 4 Two verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en BTW nummer.
4.2. Van onze particuliere klanten en contactpersonen
Onze particuliere klanten kopen onze diensten (bijvoorbeeld huren van een boot). Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, foto, identiteits- en rijksregisternummer. Onze cadeaubonnen zijn een vlot verkopend product. Een klantvriendelijke verwerking en om fiscale redenen verwerken we van de
• aanvrager : naam, voornaam en e-mailadres
• bestemmeling : naam, voornaam, telefoon- en/of GSM nummer en adres
• aanbieder : naam en voornaam

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben. Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Cruise 4 Two werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig
Cruise 4 Two gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en onderaannemers bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.