Disclaimer

Deze site is eigendom van Bart Ghillemyn | Cruise 4 Two
Maatschappelijke zetel: Meensesteenweg 318 | 8501 Bissegem
Mobile: +32 475 49 63 38 | BTW nummer: BE0526.611.812

Intellectuele eigendomsrechten:
Cruise 4 Two verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppelingen naar andere websites:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Cruise 4 Two is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Cruise 4 Two hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een webpagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Cruise 4 Two respecteert uw privacy:
Cruise 4 Two hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot Cruise 4 Two. Alleen al door het feit dat hij/zij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Cruise 4 Two om over te gaan tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Cruise 4 Two zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Geschillen:
Ieder geschil met betrekking tot de site van Cruise 4 Two valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Cruise 4 Two gevestigd is, bevoegd.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN voor zowel handelaars als niet-handelaars:
(1) BEKRACHTIGING Onze firma behoudt zich het recht de uitvoering van de reservering te weigeren en zal de klant hiervan eventueel inlichten binnen de 14 dagen na ontvangst van de reservering. Deze weigering zal via aangetekende brief of e-mail medegedeeld worden. (2) RESERVERINGSDATA De afgesproken datum is bindend en kan enkel in volgende gevallen uitgesteld worden: Door ziekte van de schipper of indien er storm of mist voorspeld wordt. Regen is geen reden tot uitstel. (gebaseerd op het weerbericht van de dag voor afvaart) (3) ONVERWACHTE PROBLEMEN Ingeval van mechanische pech die meer dan één uur duurt tijdens de tocht wordt de volledige trip opnieuw aangeboden door ons, zonder meerkost. Er kan in geen geval een ontbinding van de overeenkomst hiervoor gevraagd worden. Onvoorziene omstandigheden zoals stremmingen, defecten aan bruggen of andere gevallen van overmacht, waardoor de reisroute onverwachts onderbroken wordt is geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.. Er kan nooit een schadeclaim ingediend worden tegen Cruise 4 Two voor het uitstellen van een arrangement. (4) SCHADE/ONGEVALLEN Alle schade aangebracht aan het jacht door passagiers zal op hen of hun ouders/voogd verhaald worden. Roken aan boord is verboden. Op eigen risico kan er gerookt worden buiten op het zwemplatform, maar de passagier is zelf volledig verantwoordelijk voor schade of ongevallen te wijten aan het roken. Minderjarigen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd. Cruise 4 two kan nooit in gebreke gesteld worden voor een ongeval met minderjarigen. Voor elke opvarende is er een zwemvest aan boord en deze dient altijd gedragen te worden bij het verlaten van de kuip wanneer men zich naar het zwemplatform of de boeg wenst te begeven. Geen zwemvest dragen is op eigen risico. (5) VOORSCHOT De betaling van het voorschot dient binnen de 3 dagen te gebeuren. Ook al is het voorschot niet betaald toch is het contract bindend bij ondertekening ervan. Bij annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar wanneer geannuleerd wordt minder dan zes weken voor de datum van het arrangement. Bij ondertekening van het contract verklaart men zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. (6) BETALING Al onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto, of 8 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. Bijgevolg, behoudens schriftelijk uitdrukkelijk tegenbericht, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 150 € kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. (7) MAALTIJDEN worden aangeboden door externe restaurants of firma’s en vallen volledig onder hun verantwoordelijkheid. (8) ONDEELBAARHEID EN SOLIDARITEIT De klant blijft solidair en ondeelbaar medeverantwoordelijk voor alle betalingen en alle verbintenissen ook wanneer de klant gevraagd heeft op iemand anders te factureren. (9) RECHTSGEBIED Dit contract valt onder Belgische Wetgeving. Voor betwistingen zijn uitsluitend bevoegd, de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.